SPRAWY CYWILNE

§  PRAWO RZECZOWE

 

 • Zasiedzenie
 • Ochrona własności
 •  Zniesienie współwłasności
 • Ustanowienie służebności
 • Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • Inne

 

§  ZOBOWIĄZANIA

 

 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Bezpodstawne wzbogacenie
 • Sprawy o zapłatę
 • Zniesienie współwłasności
 • Zobowiązania wynikające z czynów niedozwolonych
 • Inne